Litouwen
Litouwen
Product Tulipa
Variety Litouwen
Group Triumph
Color White